Bình khí CO2 loại 45kg (67.5L)

Bình khí CO2 loại 45kg (67.5L)

Bình khí CO2 loại 45kg (67.5L)

Bình khí CO2 loại 45kg (67.5L)

Bình khí CO2 loại 45kg (67.5L)
Bình khí CO2 loại 45kg (67.5L)