Mô tả : 

Chăn cứu hoả là một vật dụng khá tốt trong việc cứu người trong đám cháy một cách nhanh chóng nhờ chất liệu cotton cứu hoả khả năng tốt.

- Nhờ có chăn cứu hoả mà có thể kịp thời ứng phó trong đám cháy to và dữ dội, bào vệ bản thân khỏi ngọn lửa đang bùng cháy

Stainless Steel  Extinguisher Cylinder Technical Specification

NO.

Type

Size(m)

Certification

Package Description

B1001

CS09

1.2x1.2

BRE 265541-Issue2
LPCB 867b

Red texlite bag size:320x200mm

B1002

CS09

1.2x1.2

BRE 265541-Issue2

Red PVC bag shorter size:320x200mm

B1003

CS09

1.2x1.2

BRE 284890
LPCB 867b

Red Plastic box shorter zise: 251.5x159.6mm

B1004

CS09

1.2x1.8

BRE 265541-Issue2

Red PVC bag shorter size:320x210mm

B1005

CS09

1.2x1.8

BRE 265541-Issue2
LPCB 867b

Red Plastic box shorter zise: 251.5x159.6mm

B1006

CS09

1.5x1.8

BRE 265541-Issue2

Red texlite longer size:400x210mm

B1007

CS09

1.5x1.8

BRE 265541-Issue2
LPCB 867b

Red Plastic box longer size:310x159mm

B1008

CW400

1.2x1.2

BRE 265541-Issue2

Red textitle bag size: 320x200mm

B1009

CW400

1.2x1.2

Red PVC bag shrter size:320x200mm

B1010

CW400

1.2x1.8

Red PVC bag shorter size:320x210mm

B1011

CW400

1.5x1.8

Red PVC bag longer size:400x210mm

B1013

CW400

1.2x1.2

Red Plastic box shorter size: 251.5x159.6mm

B1014

CW400

1.2x1.8

Red Plastic box shorter size: 251.5x159.6mm

B1015

CW400

1.5x1.8

Red Plastic box longer size: 310x159mm

B1016

CS09

1.8x1.8

BRE 284890
LPCB 867b

Red Plastic box longe size: 310x159mm

 

Stainless Steel  Extinguisher Cylinder Technical Specification

NO.

Type

Size(m)

Certification

Package Description

B1001

CS09

1.2x1.2

BRE 265541-Issue2
LPCB 867b

Red texlite bag size:320x200mm

B1002

CS09

1.2x1.2

BRE 265541-Issue2

Red PVC bag shorter size:320x200mm

B1003

CS09

1.2x1.2

BRE 284890
LPCB 867b

Red Plastic box shorter zise: 251.5x159.6mm

B1004

CS09

1.2x1.8

BRE 265541-Issue2

Red PVC bag shorter size:320x210mm

B1005

CS09

1.2x1.8

BRE 265541-Issue2
LPCB 867b

Red Plastic box shorter zise: 251.5x159.6mm

B1006

CS09

1.5x1.8

BRE 265541-Issue2

Red texlite longer size:400x210mm

B1007

CS09

1.5x1.8

BRE 265541-Issue2
LPCB 867b

Red Plastic box longer size:310x159mm

B1008

CW400

1.2x1.2

BRE 265541-Issue2

Red textitle bag size: 320x200mm

B1009

CW400

1.2x1.2

Red PVC bag shrter size:320x200mm

B1010

CW400

1.2x1.8

Red PVC bag shorter size:320x210mm

B1011

CW400

1.5x1.8

Red PVC bag longer size:400x210mm

B1013

CW400

1.2x1.2

Red Plastic box shorter size: 251.5x159.6mm

B1014

CW400

1.2x1.8

Red Plastic box shorter size: 251.5x159.6mm

B1015

CW400

1.5x1.8

Red Plastic box longer size: 310x159mm

B1016

CS09

1.8x1.8

BRE 284890
LPCB 867b

Red Plastic box longe size: 310x159mm

Chăn dập lửa

Chăn dập lửa

Chăn dập lửa

Chăn dập lửa

Chăn dập lửa
Chăn dập lửa