Bảo dưỡng bè cứu sinh tại cảng

GOTCO cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định của IMO 761(18) và của nhà sản xuất. Các lọai bè chúng tôi...

01/01/1970