Máy bộ đàm hàng hải ICOM

IC-M24

IC-M36

IC-M73

IC-M88

IC-M88FM

GM-1600E

Tag: Máy bô đàm hàng hải, Máy phát khẩn cấp định vị, vị trí cứu nạn, Máy phát đáp rada dùng trong tìm kiếm cứu nạn, Máy Rada hàng hải, Máy thu thời tiết, Máy nhận dạng tự động, Máy dò cá.

 

Máy bộ đàm hàng hải ICOM

Máy bộ đàm hàng hải ICOM

Máy bộ đàm hàng hải ICOM

Máy bộ đàm hàng hải ICOM

Máy bộ đàm hàng hải ICOM
Máy bộ đàm hàng hải ICOM